• De vastgestelde prijzen zijn per maand. De eerste maand brengt stalling en opslag Flevoland de huurtermijn dubbel in rekening. Hierdoor betaald u aan het begin van de huurovereenkomst de laatste termijn. Waardoor er geen borg of opzegtermijn nodig is.
 • Er wordt van u verwacht dat u binnen tien dagen betaald na het ontvangen van de factuur. Wanneer er door betalingsachterstand of andere redenen een uitzetting plaats vind, rust op stalling en opslag Flevoland geen bewaarplicht. Na drie achterstallige betalingstermijnen word uw container of deel van de loods of stalling/opslag /terrein ontruimd zonder enige bewaringsplicht. Bij een huurverhoging werkt stalling en opslag Flevoland met de jaarlijks landelijk vastgestelde huurverhoging.
 • De huurder is verplicht het gehuurde zodanig te gebruiken dat het niet in strijd valt met enig wet verordening of ander overheidsvoorschrift
 •  in het gehuurde mogen geen zaken worden geplaatst, welke aan het gehuurde schade kunnen toe brengen
 • Stalling en opslag Flevoland is niet verantwoordelijk voor diefstal, brandschade, waterschade of dergelijke gebeurtenissen. U dient uw spullen zelf te verzekeren bij uw verzekeraar. Het betreden van het terrein is geheel op eigen risico.
 • De opslag containers worden door uw eigen sloten afgesloten, u dient zelf voor deze sloten te zorgen. Het hek aan de voorzijde bij de hoofdingang dient direct na openen (bij op en afrijden van het terrein) weer goed afgesloten te worden voor uw en onze veiligheid.
 •  Het is verboden gestolen goederen of voertuigen in de containers te stallen. Het is verboden dode of levende mensen/dieren te bewaren / houden in de container en wietplanten te verbouwen of andere werkzaamheden van drugs, alcohol en tabak
 • In de gestalde objecten mogen zich geen chemische, brandbare of aan bederf onderhevige stoffen bevinden.
 • de afgesproken huurprijs zal jaarlijks worden gewijzigd overeenkomstig de stijging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI werknemers laag (1995=100 gepubliceerd door het centraal bureau voor de statistiek de huurprijs word dan verhoogd of verlaagd als dat het indexcijfer sedert in het begin van het jaar is gestegen of gedaald met dien verstande dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de bij de aanvangdatum van de huur geldende huurprijs
 • aan het einde van de huur periode is de huurder verplicht het gehuurde tijdig te ontruimen en in goede staat, dus leeg en schoongemaakt ter beschikking te stellen aan de verhuurder alsmede de sleutel van het hek te overhandigen.
 •  Door ondertekening van de huurovereenkomst verklaart de huurder zich akkoord met alle bepalingen in deze algemene voorwaarden. De huurder behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, dan wel incidentele uitzonderingen hierop toe te staan. In geval van wijzigingen van de voorwaarden voor reeds geldende overeenkomsten zullen betreffende huurders hiervan tijdig in kennis worden gesteld.
 •  Stalling en opslag Flevoland is een onderdeel van Dop watersport te Lelystad